TOPlist

ŠKOLENÍPořádáme školení výpočetní techniky, účetnictví, školení řidičů a další školení pro širokou veřejnost. Počítačová školení jsou pořádána ve spolupráci se školami, které jsou vybaveny počítačovými učebnami s datovým projektorem, kde je obrazovka školitele promítána na projekční plochu. Všichni účastníci kurzů tak mají okamžitý přehled o dané problematice.


Účastníci počítačových kurzů mají k dispozici vlastní počítač se základním programovým vybavením a literaturu k probírané látce kurzu. Po absolvování počítačových a účetnických kurzů obdrží na požádání každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Témata jednotlivých kurzů:


Stáhněte si přihlášku na seminář Elektronická evidence tržeb (EET) 29.2.2020 nebo 5.3.2020.

Stáhněte si přihlášku na seminář EET prodej služeb/výrobků/zboží 29.12.2019.

Stáhněte si přihlášku na kurz vedení daňové evidence na PC 4.+11.1.2020.

Stáhněte si přihlášku na kurz vedení účetnictví na PC 4.+11.+18.1.2020.

Stáhněte si přihlášku na kurz Zpracování mezd na PC 25.1.2020.

Stáhněte si přihlášku na seminář Mzdy předpisy 2020 a e-neschopenka 28.1.2020.

Stáhněte si přihlášku na seminář DPH v roce 2020, DPH v EET 29.1.2020.

Stáhněte si přihlášku na školení řidičů 30.1.2020.

Stáhněte si přihlášku na seminář Zelená nafta včetně ročních normativů - 8.2.2020.

Stáhněte si přihlášku na seminář GDPR levně, rychle, účinně 26.9.2018.

Stáhněte si přihlášku na GDPR školení (THP) zaměstnanců 26.9.2018.

Stáhněte si přihlášku na obecný kurz Mzdová účetní od 16.12.2017.

Stáhněte si přihlášku na seminář Obsluha datové schránky 22.6.2017.

Stáhněte si přihlášku na seminář Úprava a ukládání smluv do registru 22.6.2017.

Stáhněte si přihlášku na seminář Nový Občanský zákoník 20.2.2015.

Stáhněte si přihlášku na seminář Zákon o obchodních korporacích 20.2.2015.


OBECNÉ PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ KURZŮ


Přihlášky:

Platební podmínky:

Po ukončení kurzu:1. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft WindowsSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
Kurz je určen pro začátečníky i bez úvodních znalostí obsluhy počítačů.

Zaměření:
Kurz je určen uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti práce s operačním systémem Microsoft Windows.

Po ukončení kurzu:
Budete se orientovat v grafickém prostředí operačního systému Microsoft Windows a budete umět používat jeho základní nástroje. Naučíte se přizpůsobit vzhled Windows podle svých potřeb, seznámíte se s programy, které jsou součástí Windows pro psaní textů či malování obrázků. Budete umět nainstalovat novou tiskárnu, instalovat nové aplikace z CD i z diskety. V případě neznámého problému budete umět použít nápovědu, která vás postupně povede v jeho odstraňování.

Obsah:

Délka kurzu:
2 dny (celkem 12 vyučovacích hodin)

Cena: 1.690,- Kč (1.397,- Kč bez 21% DPH)2. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft WordSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
základní znalost jednoho z operačních systémů Windows na úrovni kurzu 1 - "Základy obsluhy".

Zaměření:
Pro uživatele, kteří chtějí získat základní znalosti pro tvorbu vlastních profesionálně vypadajících dokumentů.

Po ukončení kurzu:
Vaše dokumenty dostanou profesionální vzhled, práce s nimi bude rychlá a jednoduchá. Budete schopni napsat jak kvalitně vyhlížející dopis, tak i několikastránkovou zprávu. U dokumentů budete umět změnit najednou vzhled všech odstavců, nahrazovat slova v celém dokumentu stiskem jednoho tlačítka, případně požádat Word, aby vám napsaný text kompletně zformátoval nebo zkontroloval pravopis.
Dále se naučíte vytvářet šablony pro hlavičkové papíry a používat tabulátory pro zarovnávání textu. Své dopisy obohatíte o obrázky, tabulky či grafy a budete je umět rozeslat všem svým přátelům či obchodním partnerům s využitím funkce hromadné korespondence.

Obsah:

Délka kurzu:
4 dny (celkem 24 vyučovacích hodin)

Cena (bez slevy za absolvování předchozího kurzu):
2.990,- Kč (tj. 2.471,- bez 21% DPH)3. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft ExcelSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
základní znalost jednoho z operačních systémů Windows na úrovni kurzu 1 - "Základy obsluhy".

Zaměření:
Pro uživatele, kteří chtějí získat základní znalosti pro tvorbu výpočtů a funkcí v tabulkách a tvorbu grafů.

Po ukončení kurzu: Údaje v tabulkách budete umět zpracovat rychle, kvalitně a prezentovat je v profesionální kvalitě. Důležité údaje v tabulkách budou zvýrazněné a celá tabulka bude promítnuta do přehledného grafu. Součty a jiné výpočty bude za vás dělat počítač sám. Vytvořit ceník, kde se budou automaticky počítat a zaokrouhlovat ceny včetně DPH, se pro vás stane hračkou. Jakýkoli dokument budete umět obohatit obrázkem a naučíte se jednoduše tisknout několikastránkové tabulky. Při vytváření tabulek se naučíte několik triků, jak si značně ulehčit a urychlit práci.

Obsah:

Délka kurzu:
4 dny (celkem 24 vyučovacích hodin)

Cena (bez slevy za absolvování předchozích kurzů):
2.990,- Kč (tj. 2.471,- bez 21% DPH)4. ZÁKLADY OBSLUHY elektronické pošty a InternetuSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
základní znalost jednoho z operačních systémů Windows na úrovni kurzu 1 - "Základy obsluhy".

Zaměření:
používání aplikace Outlook a Internet Explorer pro práci v prostředí internetové sítě a elektronické pošty.

Po ukončení kurzu: Budete schopni bez problémů vyhledávat a využívat informace z internetových stránek. Obsluha elektronické pošty vám umožní komunikaci pomocí e-mailu.

Obsah:

Délka kurzu:
1 den (celkem 3 vyučovací hodiny)

Cena:
360,- Kč (tj. 298,- bez 21% DPH)5. DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ), daňové minimumPředpokládané vstupní znalosti:
Tento kurz je určen začátečníkům a nepředpokládá žádné hlubší znalosti, vítané jsou základní znalosti problematiky podnikání (vystavování faktur, placení hotovostní a bankovním účtem apod.)

Zaměření:
Účtování v peněžním deníku, daňové a nedaňové příjmy a výdaje, odlišnosti pro plátce a neplátce DPH, vedení knihy pohledávek a závazků, roční závěrka v daňové evidenci, daňové odpisy dlouhodobého majetku. Vše předváděné na PC.

Po ukončení kurzu: Budete schopni vést peněžní deník, rozlišovat základní typy daňových a nedaňových příjmů a výdajů, zvládnete sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a roční závěrku v daňové evidenci, budete znát metodiku sestavení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Obsah:

Délka kurzu:
2 dny (celkem 16 vyučovacích hodin)

Cena:
2.900,- Kč (tj. 2.396,69 bez 21% DPH)6. (PODVOJNÉ) ÚČETNICTVÍ, daňové minimumPředpokládané vstupní znalosti:
Tento kurz je určen začátečníkům a nepředpokládá žádné hlubší znalosti, vítané jsou základní znalosti problematiky podnikání (vystavování faktur, placení hotovostní a bankovním účtem apod.)

Zaměření:
Sestavení optimálního účtového rozvrhu, analytická evidence účtů, základní ustanovení postupů účtování, rozdělení daňových a nedaňových výnosů a nákladů, evidence dlouhodobého majetku a jeho odpisování, sestavování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů.

Po ukončení kurzu: Budete se orientovat v běžných účetních operacích, zvládnete sestavení účetního rozvrhu s analytickou evidencí vybraných účetních případů, sestavíte daňová přiznání k DPH a budete znát metodiku sestavení daňového přiznání k dani z příjmů.

Obsah:

Délka kurzu:
3 dny (celkem 20 vyučovacích hodin)

Cena:
3.900,- Kč (tj. 3.223,14 bez 21% DPH)7. MZDOVÁ ÚČETNÍ, daňové minimumPředpokládané vstupní znalosti:
Tento kurz je určen začátečníkům a nepředpokládá žádné hlubší znalosti, vítané jsou základní znalosti problematiky odměňování a základních zákonných předpisů z oblasti mezd a odměňování.

Zaměření:
Práce pracovníka personalistiky, vedení dokumentace o zaměstnancích, nástupy a výstupy, typy pracovních poměrů, zákoník práce, zákon o mzdě, základní druhy odměňování a výpočet mezd, pojistné na zdravotní a nemocenské a důchodové pojištění, zdaňování mezd, splatnost a výplata mzdy, dávky nemocenského pojištění, roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti.

Po ukončení kurzu: Budete schopni vyřizovat personální agendu při nástupu a výstupu zaměstnance do pracovního poměru, správně vypočítat mzdu pro zaměstnance, odvádět pojistné na zdravotní a nemocenské a důchodové pojištění, odvádět daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního zúčtování záloh na daň. Dozvíte se, jak postupovat při výpočtu průměrů pro pracovněprávní účely a pro účely nemocenského pojištění. Zvládnete jednorázové akce v souvislosti se mzdovou problematikou.

Obsah:

Délka kurzu:
5 dní (celkem 25 vyučovacích hodin)

Cena:
4.900,- Kč (tj. 4.049,59,- bez 21% DPH)8. ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ referentských vozidel - registrační formulářPředpokládané vstupní znalosti:
Řidičský průkaz na osobní automobil.

Zaměření:
Školení řidičů – referentů se týká zaměstnanců, kteří nemají v pracovní smlouvě uvedenu funkci “řidič“ a přesto řídí při výkonu práce vozidlo bez ohledu na to, zda se jedná o vozidlo služební nebo soukromé. Obdobně se týká i podnikatelů (OSVČ, fyzických osob). Povinnost zúčastnit se opakovaně školení řidičů se vztahuje na osoby, u nichž je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu nebo předmětem činnosti vykonávané na základě oprávnění k soukromému podnikání.

Podle ustanovení zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.

Po ukončení kurzu: obdrží firma potvrzení se jmény účastníků o absolvování školení.

Obsah:

Délka kurzu:
1 den

Cena:
399,- Kč (tj. 330,00 bez 21% DPH)