FAQ - Otázky a odpovědi


a) zdroj ministerstvo financí
b) ostatní dotazy

Zdroj MF:
27.3.2006:
Kde najít úplné znění zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách?
Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) lze nalézt ve Sbírce zákonů, číslo 77 z roku 2005.


Na koho se vztahuje zákon o registračních pokladnách?
Zákon o registračních pokladnách se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují maloobchod nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění.


Odkdy vzniká povinnost vést platby na registrační pokladně?
Povinnost evidovat platby na registrační pokladně v souladu se zákonem o registračních pokladnách je nejpozději do 1.ledna 2007.


Podléhá zákonu o registračních pokladnách také prodej obědů zaměstnancům, na který není vystaven živnostenský list (je součástí hlavní činnosti), ale prodej probíhá hotovostní úhradou?
V případě poskytování závodního stravování by znaky živnosti se současným požadavkem na nutnou existenci živnostenského oprávnění v oboru činnosti "hostinská činnost" ve smyslu § 2, 5 a 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání byly naplněny v případech, kdy je stravování, kromě vlastních zaměstnanců, poskytováno i třetím osobám. Z uvedeného lze dovodit, že příjem plateb za závodní stravování od vlastních zaměstnanců evidenci podle ZRP nepodléhá.


Vztahuje se zákon o registračních pokladnách na internetový prodej?
Forma prodeje zboží prostřednictvím Internetu, je ve smyslu přílohy č. 4 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně volných živností, zařazena jako maloobchod, provozovaný mimo řádné provozovny (viz. číslo oboru živnosti 76). Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o formu podomního prodeje na kterou se, podle § 3 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách (dále jen "ZRP"), povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím registrační pokladny nevztahuje. ZRP umožňuje evidovat platby přijaté mimo řádné provozovny přenosnou pokladnou bez určeného stálého pokladního místa.


Vztahuje se na autoservis povinnost používat od 1.1.2007 registrační pokladnu s fiskální pamětí (v ŽL není uvedeno "maloobchod" ani "koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej")?
Pokud autoservis provozuje výhradně činnost na základě živnostenského oprávnění "opravy silničních vozidel", to znamená platby v hotovosti přijímá jen za opravy, pak se autoservisu netýká povinnost evidovat tyto platby prostřednictvím registrační pokladny s fiskální pamětí podle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách (dále jen "ZRP") - tedy jasná odpověď ne. Pokud by však současně autoservis samostatně prodával přímému spotřebiteli součástky motorových vozidel, pomůcky k jejich údržbě a pomůcky pro motoristy, musel by mít k takové činnosti současně i živnostenské oprávnění na obor činnosti "maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím". V tom případě by přijaté platby v hotovosti z této činnosti tj. z prodeje takového sortimentu zboží, evidenci podle ZRP od 1.1. 2007 podléhaly.


Týká se povinnost vést evidenci na registrační pokladně pokud provozuji kadeřnictví a mám živ. list na nákup a prodej zboží, prodávám i některé vlasové prostředky?
V tomto případě se jedná o souběh provozování více živností. Podle § 1 zákona č.215/2005 Sb., o registračních pokladnách režimu evidence plateb na certifikované registrační pokladně s fiskální pamětí podléhá provozování maloobchodu, kterým se rozumí i dřívější název živnosti "nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje" podle § 33 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Pokud tedy, kromě poskytování služby kadeřnictví, i některé doplňkové zboží prodáváte, k evidenci plateb souvisejících s takovým prodejem budete povinni pokladnu pořídit. Je tedy pak na vašem rozhodnutí, zda budete na této pokladně, vedle plateb za prodej zboží, současně evidovat i platby za poskytované kadeřnické služby, což zákon přímo neukládá. V každém případě si však tímto postupem posílíte vaši důkazní pozici před finančním úřadem při správě daní.


Týká se povinnost vést evidenci na registrační pokladně pokud jsem hospodařící rolník a svoji úrodu prodávám na tržišti, když se jedná o přebytek a jen o prodej v sezóně?
Činnost samostatně hospodařícího rolníka není živností ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Povinnost evidovat platby na registrační pokladně podle zákona č. 215/2005 Sb., je uložena fyzickým nebo právnickým osobám při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Se shora uvedeného, a ve vazbě na popis vaší činnosti lze dovodit, že se vás povinnost pořídit si certifikovanou registrační pokladnu s fiskální pamětí netýká.


Na paragonu musí být zboží přesně specifikováno nebo stačí uvést např.: potraviny, cukrovinky, ovoce ...?
Pro tyto účely zákona č. 215/2005 Sb. není nezbytné podrobné členění jednotlivých druhů zboží, které je podřazeno stejné sazbě DPH nebo je osvobozeno od daně. Rozdílný postup bude zřejmě u povinného subjektu, který běžně používá čárkový kód zboží, jiný u subjektu, který je plátcem DPH a chce, aby jeho pokladna tiskla přímo daňové doklady, a zcela odlišná situace bude v malé prodejně, která je např. provozována spotřebním družstvem, které je plátcem DPH, ale rozsah vydávaných daňových dokladů je nepatrný, popřípadě nulový. Tento "drobný" povinný subjekt bude zřejmě ve své pokladně rozlišovat zboží pod vyšším společným pojmem, např. ovoce, nikoliv jablka nebo hrušky, pečivo, nikoliv chléb nebo rohlík, a cena tudíž nebude tištěna automaticky ve vazbě na název zboží, ale vkládána ručně, takže např. zelenina bude mít podle sortimentu v jeden prodejní den např. pět jednotkových cen, ve smyslu náležitosti pokladního bloku, která je uvedena jako další z náležitostí pokladního bloku. Je proto především věcí povinného subjektu, jak bude obligatorně zákonem stanovené náležitosti pokladního bloku, které vyplývají z předmětu úpravy ZRP, používat, resp. je dále rozšíří zejména pro potřebu orientace svého zákazníka.


Kde je nutné zaregistrovat registrační pokladny a kdo to musí vyřídit, zda přímo podnikatel nebo postačí pouze zaměstnanec?
Registrace pokladny bude přicházet v úvahu ve smyslu § 9 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách až při uvedení do provozu pokladny s fiskální pamětí. Předmětné úkony u místně příslušného finančního úřadu provede povinný subjekt nebo osoba, kterou ve smyslu § 10 zákona o správě daní a poplatků v této věci zmocní.


Co je to daňový kód pokladny?
Daňový kód pokladny je desetimístný. Daňový kód pokladny přidělí místně příslušný finanční úřad při zahájení provozu certifikované pokladny podle § 9 zákona o registračních pokladnách.


Existují nějaké daňové úlevy pro poplatníky, kterých se pořízení nové registrační pokladny bude týkat?
Sleva na pořízení registrační pokladny nebo úpravu pokladny na fiskální a jejím uvedení do provozu byla schválena, novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dle ustanovení § 35 odst. 6 této novely se poplatníkům, kteří jsou povinnými subjekty podle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, a do 30. června 2006 zahájí provoz registrační pokladny podle § 9 citovaného zákona, se daň za zdaňovací období, ve kterém tuto registrační pokladnu pořídili, snižuje o polovinu její pořizovací ceny, maximálně však o 8 000 Kč na jednu pokladnu. Slevu na daň lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu registrační pokladny. Dle ustanovení § 35 odst. 7 této novely se poplatníkům, kteří jsou povinnými subjekty podle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, a do 31. prosince 2006 provedou technické zhodnocení jimi dosud používané pokladny ke splnění podmínek stanovených citovaným zákonem, se daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno, snižuje o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč na jednu pokladnu.


Byla-li zrušena povinnost vydávat paragony na částku nad 50,- Kč, je povinnost umístit na pokladním místě nějaké sdělení?
Tato povinnost byla zrušena zákonem č. 358/2005 Sb., a to s účinností od 19. srpna 2005. Vydat doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté službě tedy zůstává podle § 31 odst.17 živnostenského zákona jen na žádost zákazníka. Novelou zákona o dani z příjmů bylo zrušeno ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách ve věci umístění sdělení pro zákazníka v pokladním místě kde je užívána jakákoliv elektronická pokladna. Nicméně nejpozději k 1.1.2007 musí být dle §3 odst. 3 písmene b) zákona o registračních pokladnách umístěno na každém pokladním místě oznámení minimálního formátu A5 v následujícím znění: "Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy." Dále bude muset být v pokladním místě kromě viditelně umístěné identifikace povinnéhoho subjektu i daňový kód pokladny.


Bude možné místo fiskální tiskárny s fiskální pamětí použít externí fiskální modul připojený k běžné bankovní či jiné tiskárně s ní plombou svázaný?
Zákon 215/2005 Sb. § 8 odst. 3 říká: "Fiskální paměť je umístěna uvnitř pokladny v části nepřístupné povinnému subjektu. ...". Nelze tedy použít externí fiskální modul.


Může být fiskální modul karta do PC bude-li PC opatřeno plombou?
Umístění fiskálního modulu uvnitř zaplombovaného elektronického zařízení je splněním jen jedné podmínky z řady uvedených v zákoně 215/2005 o registračních pokladnách. Pokud počítač používáte jako pokladnu, tak se z něj registrační pokladna stane připojením certifikované samostatné tiskárny


Musí mít fiskální tiskárna jako součást nějaké zobrazovací zařízení nebo stačí dnes běžně používaný externí displej?
Fiskální tiskárna musí mít interní popř. externí zobrazovací zařízení, viditelné z pozice zákazníka. Zobrazené údaje musí být v souladu s vytištěnými údaji na pokladním bloku, kontrolním bloku a v provozní paměti tiskárny.


Musí mít fiskální tiskárna klávesnici pro zadávání příkazů pro výpis fiskální paměti jako pevnou součást, nebo lze připojovat jakoukoliv klávesnici v okamžiku potřeby těchto výpisů?
Klávesnice nemusí být pevnou součástí fiskální tiskárny.


Do provozu pokladnu uvede servisní technik nebo FÚ?
Stačí servisní technik. Pouze v případě, že je v rozhodnutí o certifikaci uvedeno, že se musí přiložit i úřední uzávěra, musí být současně s přiložením technické uzávěry přiložena i uzávěra úřední. V tom případě by musel být při uvedení pokladny do provozu přítomen jak servisní technik tak pracovník FÚ současně. K 22. březnu 2006 nebyla certifikována žádná pokladna, kde by byla vyžadována i úřední uzávěra.


Účtenky z termálních pokladen blednou, proč jsou tyto pokladny certifikovány?
Všichni výrobci/dovozci pokladen, kteří žádají o certifikaci pokladny, kde se pokladní blok tiskne na termopapír, předkládají k certifikaci prohlášení výrobce papíru o jeho trvanlivosti (podmínky uchování). Tím je zákon č. 215/2005 Sb. splněn. Tím pádem pravděpodobně nenastane ani případ, kdy by se odebrala certifikace zařízení pouze z důvodu tištění pokladního bloku na termopapír.


Když se rozbije pokladna, mohu prodávat postaru na paragony?
Nejdříve musíte provést zápis do servisní knihy pokladny a zavolat servisnímu technikovi. Do znovuzprovoznění fiskální pokladny můžete opravdu prodávat na paragony, ale pouze na ty, které jsou očíslovány a na které máte doklad o jejich nákupu a na dokladu o jejich nákupu navíc musí být uvedena číselná řada nakoupených bločků paragonů. Číselnou řadu prodávaných bločků je povinen napsat ten, kdo bločky prodává! Z použitých paragonů pak ručně sestavíte závěrku, kterou založíte do servisní knihy. Prodej na paragony se tedy do pokladny už nepořizuje. V případě, že prodáváte pomocí počítače, je potřeba použít výdejku na vyskladnění zboží, které jste ručně prodali na paragony. Náhradní paragony nelze tisknout z počítače na jinou tiskárnu.


24.4.2006:
Pokud vystavím zákazníkovi fakturu a on mi ji zaplatí hotově, musím platbu faktury evidovat na registrační fiskální pokladně?
Pokud povinný subjekt vydá daňový doklad - „fakturu“ a zákazník fakturu v prodejním místě zaplatí v hotovosti, jedná se rovněž o platbu dle § 2 písm. k) zákona o registračních pokladnách, a povinný subjekt je povinen tuto platbu evidovat na registrační pokladně.


5.5.2006:
Odběratel mi zaplatí fakturu hotově na prodejně. Platbu faktury pořídím na registrační pokladně. Rozliší mi pokladna při uzávěrce zvlášť platby faktury?
Toto je záležitostí daného typu pokladny. Pokud by pokladna nerozlišovala platby faktur, bude nutné vést "pomocnou evidenci".


Na vydané faktuře (daňovém dokladu) již mám vypořádané DPH. Ze zákona však vyplývá, že by platba měla být členěna dle sazeb DPH. To ale dojde ke zdvojení evidence. Je potřeba si uvědomit, že účetní jednou zaúčtuje fakturu a pak účtuje tržby z pokladny. Navíc datum zdanitelného plnění na faktuře může být 30.prosince a k úhradě může dojít 15. ledna, tedy již v jiném zdaňovacím období z hlediska DPH i z hlediska daně z příjmů v daňové evidenci! Je skutečně nutné mít u platby faktury rozpis DPH?
Na pokladním bloku o zaplacení faktury musí být uvedeno i členění podle DPH. Je třeba si uvědomit, že evidence na registrační pokladně je pouze jednou z vedených evidencí.


10.5.2006:
Máme několik potravinářských prodejen, ve kterých odebírají mateřské školky potraviny na dodací list. 1x za měsíc jim vystavujeme fakturu za odebrané zboží na základě dodacích listů. Některé školky, aby ušetřili bankovní poplatky, přijdou fakturu zaplatit hotově do sídla naší firmy. V sídle firmy nemáme žádnou prodejnu, takže se nedá mluvit o platbě v prodejním ani pokladním místě. Musíme mít na tyto úhrady faktur registrační pokladnu?
Evidenci na registrační pokladně podléhají veškeré platby dle § 2 písmena k) ZRP, které povinný subjekt uskutečňuje. Pokud přijímáte platby mimo pokladní místo, lze použít přenosnou pokladnu bez určení pokladního místa. Pro doplnění úplné znění § 2 "Vymezení pojmů" písmena k) platbou se rozumí příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny a úhrady vykonané prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem, a to při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění.


25.5.2006:
Lze považovat za doklad o nabytí registrační pokladny (§9 odst.1. písm.a) ZRP) i leasingovou smlouvu či smlouvu o pronájmu registrační pokladny? V případě že ano, lze si uplatnit slevu na dani na nově pořízenou nebo dodatečně dofiskalizovanou "leasovanou" nebo pronajatou pokladnu a kdo si slevu uplatní? Nájemce nebo majitel?
Leasingová smlouva či smlouva o pronájmu registrační pokladny je dokladem o nabytí registrační pokladny. Slevu na daních z příjmů může uplatnit poplatník, který je současně povinným subjektem podle zákona o registračních pokladnách (ZRP), tj. ten subjekt, který musí evidovat platby RP.


Ostatní dotazy:
27.3.2006:
Kdo si musí pořídit fiskální pokladnu?
Povinný subjekt, tedy fyzická nebo právnická osoba, která provozuje maloobchodní prodej nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Pro vymezení okruhu povinných osob však není rozhodující, zda na živnostenském listě je uveden název činnosti "maloobchod" nebo dřívější název živnostenského listu "koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej". Každý daňový subjekt, který přijímá a vydává platby v hotovosti, je povinen vést věrohodnou evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o těchto platbách slouží jako důkazní prostředek pro správné stanovení daňové povinnosti s tím, že od 1.1.2007 bude povinný subjekt takovou evidenci provádět na registrační pokladně s fiskální pamětí dle zákona o registračních pokladnách.


Co je pokladní místo?
Každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost. Znamená to tedy, že v jednom prodejním místě může být více pokladních míst. Prodejní místo je chápáno jako celá prodejna či restaurace. Povinný subjekt zaznamenává jednotlivé platby prostřednictvím pokladny, vystaví a předá zákazníkovi pokladní blok. Zobrazovací zařízení (displej) pokladny musí být dobře viditelné a čitelné z místa zákazníka, pokud to druh činnosti umožňuje. Výjimku tvoří prostory, kde vzhledem k vybavení interiéru není vhodné z důvodu narušení prostředí zobrazovací zařízení viditelně umísťovat, např. interiér restaurace. Neznamená to však, že v žádné restauraci nemusí být fiskální pokladna. Zde by bylo vhodné se písemně obrátit na místně příslušného správce daně, aby rozhodl ve věci neumístění zobrazovacího zařízení.


To už nebudu moci používat počítač na prodej?
Zákon o registračních pokladnách chápe pod pojmem pokladna:
1) elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, nebo
2) počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou umístěny v každém pokladním místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny.


Co je to ta fiskální paměť?
Jedná se vlastně o zařízení, ve kterém se zaevidují tržby a nelze je již změnit. Neevidují se jednotlivé řádky účtenek, ale pouze sumář za období, které je od závěrky do závěrky. Předpokládá se, že se budou dělat maximálně dvě závěrky za den - výměna prodavaček a pak po zavírací době. Součtované údaje v uzávěrce je ale nutné doložit jednotlivými účtenkami a to buď jejich fyzickými kopiemi nebo uschováním na jiném technickém zařízení, které znemožňuje jejich změnu. Fiskální paměť se musí uchovávat dle zákona stejně dlouho jako ostatní doklady potřebné pro vyměření daně.


Musím vést ještě něco dalšího, když mám fiskální pokladny?
Vedle kopie účtenek ještě "hotovostní deník", ve kterém sumarizujete závěrky z pokladen, pokud jich máte více.


Pokud mám v autoservisu pokladnu na zboží a druhou pokladnu na služby autoservisu, musím mít dvě fiskální registrační pokladny?
Pokud autoservis přijímá platby na tomto pokladním místě pouze za služby (opravy automobilů), nemá povinnost tyto platby evidovat na registrační pokladně. Stačí tedy registrační fiskální pokladna na pokladním místě, kde uskutečňujete prodej zboží.


Zákazníci internetovému obchodu platí pouze převodem z účtu na účet na základě vystavené zálohové faktury nebo přepravní službě při dodání zboží. Musí být registrační pokladna?
Platby bezhotovostním převodem (platba faktury) za zboží se nemusí evidovat na registrační pokladně. Jinak by tomu bylo, kdyby si zákazník přišel vyzvednout zboží osobně a zároveň ho hotově platil.


Budou muset mít např. fotbalisté při prodeji párků, … na pouťovém turnaji či taneční zábavě, které jsou jednou do roka, registrační pokladnu?
Povinnost evidovat platby má povinný subjekt ve smyslu § 1 zákona o registračních pokladnách (dále ZRP). ZRP podléhají fyzické nebo právnické osoby, provozují-li maloobchod nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění a současně přijímají platby dle § 2 písm. k) ZRP. To tedy znamená, že pokud kdokoliv provádí činnost, na kterou nemusí vlastnit živnostenské oprávnění, nemusí evidovat platby za tuto činnost na registrační pokladně


24.4.2006:
Musí si školní jídelna pořídit fiskální registrační pokladnu?
V případě, že školní jídelna vaří pouze pro děti a zaměstnance, nemusí mít živnostenský list na hostinskou činnost a registrační pokladnu potom nemusí pořizovat. Jestliže však vaří i pro třetí osoby, musí mít živnostenský list a pak si musí pořídit i registrační pokladnu, pokud přijímá platby v hotovosti. Důchodce, který byl v pracovněprávním vztahu při odchodu do důchodu u školy, která provozuje školní jídelnu, není považován za třetí osobu, ale je na úrovni ostatních zaměstnanců.


Prodávám svoje výrobky i občanům za hotové, nemám žádnou prodejnu a ani živnostenský list na maloobchod. Musím si kupovat registrační pokladnu?
Nutnost pořízení registrační pokladny je vázána na existenci živnostenského listu na maloobchod. Živnostenských listů na maloobchod existuje více a proto je vhodné si projít jejich náplně (viz. záložka Zákony - náplně živností). Pokud si ani poté nebudete jistý, obraťte se na svůj živnostenský úřad, aby posoudil, zda splňujete podmínky pro existenci živnostenského listu. Obecně lze však říci, že živnostenský list na výrobní činnost opravňuje majitele nejen k výrobě, ale i k dalšímu prodeji svých výrobků a to dokonce i ve vlastní prodejně. Dokonce lze i nakupovat a prodávat výrobky a jejich příslušenství od jiných výrobců, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby a slouží pouze k tomu, aby výrobce nabídl zákazníkovi kompletní sortiment. Nicméně musí zůstat zachována povaha výrobní činnosti.


Musím v případě problémů s dodávkou elektřiny volat servisního technika?
Souvisí-li porucha pokladny s poklesem nebo výpadkem elektrického napětí a po odstranění problémů pokladna opět funguje, nemusíte volat servisního technika. Nicméně poruchu a dobu trvání poruchy musíte zaznamenat do servisní knihy.


5.5.2006:
Když budu mít evidované tržby pomocí fiskální pokladny, nebudu muset již vést další evidenci o zboží v prodejních cenách?
Evidence plateb na fiskální pokladně je pouze pomocná evidence, která má posílit důkazní povinnost před správcem daně. Záleží na tom, zda vedete (podvojné) účetnictví nebo daňovou evidenci. Co se týče účetnictví, tam je jasně stanoveno, že je nutné vést skladové karty, u maloobchodu se za určitých podmínek tolerují jiné způsoby prokázání pohybu zboží. Nejčastěji se používá evidence zboží v prodejních cenách (kontrola korunou), kdy se veškeré nákupy zboží evidují i v prodejních cenách a navyšuje se o ně celková cena zboží na prodejně, na druhé straně celkovou cenu zboží na prodejně ponižují přijaté platby za zboží prodejny (denní tržby), které nově doložíte právě závěrkou z fiskální pokladny. Samozřejmě se musí průběžně zaevidovat veškerá přecenění zboží a případné odpisy potravin podléhající rychlé zkáze (maso, uzeniny), protože tyto ovlivní celkovou cenu zboží na prodejně. Co se týče daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), dá se teoreticky říci, že musíte vést takovou evidenci, abyste dokázali správci daně, že údaje o zboží vykazované na daňových přiznáních jsou správně. To znamená, že se opět dostáváte buď ke skladovým kartám nebo vedení stavu zboží v prodejních cenách (kontrola korunou). Kontrolu korunou jak v účetnictví, tak v daňové evidenci podporují programy firmy SoftAg STŘÍBRO s.r.o.


8.5.2006:
Když se mají na registrační pokladně evidovat všechny platby včetně úhrad faktur, musím na ní evidovat i úhradu faktury dodavateli, který mi zavezl zboží a nechal si zaplatit v hotovosti?
Odpověď naleznete v zákoně v § 2 "Vymezení pojmů" písmeno k) "platbou příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny ... . Povinný subjekt vystaví a předá zákazníkovi, se kterým platbu uskutečňuje, pokladní blok." Takže registrujeme pouze transakce provedené s naším zákazníkem, tedy odběratelem, nikoli s dodavatelem.


28.5.2006:
Mám registrační pokladnu Sharp, Sanyo, Utax, Casio. Půjde zfiskalizovat?
Na internetových stránkách MF ČR není žádná z vyjmenovaných registračních pokladen uvedena v seznamu pokladen, které by se nechaly dodatečně fiskalizovat. Máte-li zájem o slevu na dani, porozhlédněte se velmi rychle po nové registrační pokladně tak, abyste ji uvedli do provozu do 30.6.2006.


2.6.2006:
Mám v masně váhu DIGI s pokladním šuplíkem, která mi plní zároveň funkci pokladny, tedy tiskne účtenky, dělá denní uzávěrky a rozděluje tržbu podle DPH. Půjde tato váha zfiskalizovat?
Bohužel v současné době nejsou zfiskalizovány žádné váhy a dotazem u několika dovozců obchodních vah jsme zjistili, že není ani žádná na MF ČR podaná na fiskalizaci. Připadá tedy v úvahu pouze dokoupit registrační pokladnu ke stávající váze a propojit je mezi sebou kabelem tak, aby pokladna snímala navážené množství rovnou a nemuselo se toto množství do pokladny zadávat ručně.